นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์: ผู้เล่น MedTech กำลังเปลี่ยนแปลงภาคการดูแลสุขภาพของอินเดียอย่างไร

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์: ผู้เล่น MedTech กำลังเปลี่ยนแปลงภาคการดูแลสุขภาพของอินเดียอย่างไร

Jan Arogya Yojana (PM-JAY) (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ayushman Bharat Scheme) เปิดตัวในเดือนกันยายน 2018 โดยนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ผู้ทรงเกียรติ นับเป็นโครงการประกันสุขภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปภาคการดูแลสุขภาพของอินเดียโดยให้การดูแลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิฟรีแก่พลเมืองกว่า 50 ล้านคน แต่ก็ไม่ได้จัดการกับความ

ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของประเทศ นั่นคือความ

ไม่สมดุลที่สูงชันของอัตราส่วนแพทย์ต่อผู้ป่วย จากการศึกษาล่าสุดโดย Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าอินเดียขาดแคลนแพทย์อย่างน้อย 600,000 คน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของอินเดีย นอกจากปัญหานี้แล้ว โครงสร้างพื้นฐานที่คร่ำครึและทรัพยากรที่จำกัดยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลในอินเดีย แพทย์มักต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายโดยมีเจ้าหน้าที่ ยา และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ สิ่งนี้ก่อให้เกิดความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวมของชนพื้นเมืองที่สามารถจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพของประเทศในขณะที่ให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์

นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพของอินเดีย: ความจริงที่น่ากลัว

ตามเนื้อผ้า สังคมของเราให้ความสำคัญกับความสอดคล้องและการผลิตซ้ำมากกว่านวัตกรรมและความแปลกใหม่ เราเคยอยู่ในสังคมที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่ยอมรับระบบและเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมาถึงโต๊ะช้าและไม่ได้รับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้เริ่มใช้ในช่วงต้น นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักไม่มีอยู่จริงในการดูแลสุขภาพของอินเดีย อินเดียยังคงนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์มากกว่าร้อยละ 75 โดยบริษัทที่เติบโตเองส่วนใหญ่เน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา จอภาพสำหรับผู้ป่วย ชุดทดสอบ และอุปกรณ์สแตนเลส แม้แต่ที่นี่ การผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์โดยรวมมักจะทำนอกประเทศ มีบริษัทด้านการแพทย์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยแก่ประชากรจำนวนมาก กรอบการกำกับดูแลที่ซับซ้อน ความยากลำบากในการทำธุรกิจ และการขาดระบบนิเวศที่สนับสนุนคืออุปสรรคหรืออุปสรรค์สำหรับหลายบริษัท การขาดการมีส่วนร่วมทางคลินิกในกระบวนการพัฒนานำไปสู่การขาดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ปลายทางและ สิ่งนี้นำไปสู่ช่องว่างทางนวัตกรรมและขาดการยอมรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ความท้าทายมากมายสามารถเอาชนะได้หากความต้องการที่ถูกต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แพทย์ผู้รักษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรมด้านการแพทย์ การขาดการมีส่วนร่วมทางคลินิกในกระบวนการพัฒนานำไปสู่การขาดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ปลายทางและ สิ่งนี้นำไปสู่ช่องว่างทางนวัตกรรมและขาดการยอมรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ความท้าทายมากมายสามารถเอาชนะได้หากความต้องการที่ถูกต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แพทย์ผู้รักษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรมด้านการแพทย์ การขาดการมีส่วนร่วมทางคลินิกในกระบวนการพัฒนานำไปสู่การขาดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ปลายทางและ สิ่งนี้นำไปสู่ช่องว่างทางนวัตกรรมและขาดการยอมรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ความท้าทายมากมายสามารถเอาชนะได้หากความต้องการที่ถูกต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แพทย์ผู้

รักษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรมด้านการแพทย์

สำหรับแพทย์ โดยแพทย์: เส้นทางแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างผลกระทบเชิงบวกในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงรัฐบาล นักประดิษฐ์ ผู้ป่วย และผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีส่วนร่วม บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด แท้จริงแล้วบริษัทผลิตภัณฑ์ใดๆ ส่งเสริมให้แพทย์มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึ่งในความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญที่เรากำลังพยายามแก้ไขคือความชุกของโรคปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) นี่เป็นภาวะที่ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาสองสามวันแล้วเกิดการติดเชื้อในปอด ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250,000 รายในแต่ละปีในอินเดียเพียงแห่งเดียว ทั่วโลกเช่นกัน นี่เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นประมาณ 30% ของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาวทั้งหมด และสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 40-50% แม้ว่า VAP และการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกแห่งสามารถป้องกันได้ด้วยการจัดการสุขอนามัยช่องปากอย่างสม่ำเสมอและมีทักษะ ผู้ป่วยชาวอินเดียจำนวนมากยังคงติดเชื้อในปอดระหว่างการช่วยหายใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในประเทศทำงานหนักเกินไปและขาดเครื่องมือที่เหมาะสม ในการพัฒนา VAPCare นั้น ทีมงานประกอบด้วยนักออกแบบ วิศวกร และแพทย์ เริ่มแรกได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางคลินิก พวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการสังเกตขั้นตอน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และผลลัพธ์ของผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สิ่งนี้นำไปสู่การระบุและทำความเข้าใจความต้องการที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง VAP เป็นหนึ่งในความต้องการดังกล่าว ต่อไปนี้ เอกสารข้อกำหนดความต้องการโดยละเอียดถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุช่องว่างและนำเสนอความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกรณีธุรกิจสำหรับโซลูชัน ทีมเดียวกันระดมความคิดและในที่สุดก็พบสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีแก้ปัญหา VAPCare เป็นระบบจัดการสารคัดหลั่งและสุขอนามัยช่องปากที่ใช้เซ็นเซอร์ สิ่งนี้ทำได้โดยการรวมลูเมนแบบใช้แล้วทิ้งเข้ากับท่อช่วยหายใจที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบกำหนดเองที่ควบคุมความดันและควบคุมกระบวนการดูดและการนำส่ง นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นผลิตภัณฑ์แรกในโลกที่สามารถแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนทั้งในประเทศและทั่วโลก ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และผลลัพธ์ของผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต สิ่งนี้นำไปสู่การระบุและทำความเข้าใจความต้องการที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง VAP เป็นหนึ่งในความต้องการดังกล่าว ต่อไปนี้ เอกสารข้อกำหนดความต้องการโดยละเอียดถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุช่องว่างและนำเสนอความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกรณีธุรกิจสำหรับโซลูชัน ทีมเดียวกันระดมความคิดและในที่สุดก็พบสิ่งที่เราเชื่อว่า

Credit : สล็อตเว็บตรง / เว็บตรง / เว็บสล็อต